Disclaimer

PRIVACY-STATEMENT
In overeenstemming met de General Data Protection Regulation GDPR en Algemene Verordening Gegevensbescherming  AVG (dat is de privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen) en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan ons bezorgt. Indien u dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren.
Persoonsgegevens: Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij u deze op vrijwillige basis verstrekt om een dienst te vragen of om een aankoop te doen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan ons dan worden deze onverwijld opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.
Openbaarmaking van persoonsgegevens: Als u ons vraagt om een goederen te leveren of goederen te verzenden, dan worden uw persoonlijke gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uitsluitend gebruikt voor zover noodzakelijk voor het leveren van de diensten of de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat eventueel de overdracht van uw gegevens aan transportbedrijven, dochterondernemingen, kredietverlening of andere gebruikte serviceverleners voor de dienstverlening of contractafwikkeling. Voor de afwikkeling van betalingen kunnen wij uw betalingsgegevens delen met onze bank.
De gegevens worden zolang bewaard als nodig om onze relatie te kunnen contacteren voor o.a. de opvolging van de aankoop, informeren over updates of nieuwigheden.
 Aanpassing of schrapping van persoonsgegevens: Op eenvoudige aanvraag verlenen wij onze klanten of aan de bezoekers van deze website toegang tot uitsluitend de informatie die er eventueel van hen bijgehouden wordt.
De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen.
Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving, die niet gekend en niet toegankelijk is voor het publiek of onbevoegden.
GDPR heeft enkel betrekking tot persoonsgegevens van Europese burgers. Onpersoonlijke e-mailadressen zoals info@ of contact@ vallen hier niet onder omdat ze niet leiden tot de mogelijke identificatie van een natuurlijke persoon.
 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 4. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 5. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.